Przejdź do menu Przejdź do treści

Adaptacja procesu edukacyjnego

 

Czym jest adaptacja procesu edukacyjnego?

Adaptacja procesu edukacyjnego jest działaniem, mającym na celu zapewnienie równego dostępu do edukacji osobom podejmującym naukę na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Adaptacje polegają na zmianach organizacyjnych procesu kształcenia przy równoczesnym zachowaniu poziomu merytorycznego obowiązującego wszystkich studentów.

Pamiętaj, że możliwość skorzystania z adaptacji procesu studiowania reguluje Regulamin Studiów: II pkt 4. Sposób dostosowywania organizacji studiów i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

Poniższe formy wsparcia nie stanowią katalogu zamkniętego, gdyż do każdego studenta należy podejść indywidualnie, mając na uwadze zachowanie odpowiedniego poziomu merytorycznego.

 KATALOG FORM WSPARCIA:

Asystent osoby niepełnosprawnej osobisty lub dydaktyczny;
Kurs orientacji w przestrzeni na terenie Uczelni i najbliższym jej otoczeniu
Dostosowany lektorat języka obcego;
Korzystanie ze wsparcia tłumaczy języka migowego;
Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do wybranego formatu cyfrowego;
Umożliwienie nagrywania treści zajęć na dyktafon po złożeniu pisemnego oświadczenia w BON (rozwiązanie to jest możliwe w związku z art. 33 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
Możliwość wypożyczenia dyktafonów, lupy powiększającej, dzwonków świetlnych i in.
Zajęcia w dostosowanych salach dydaktycznych;
Alternatywna forma zdawania egzaminów i zaliczeń (zgodnie z Regulaminem Studiów § 13 pkt 8).;
Wsparcie asystenta zdrowienia
Alternatywne formy realizacji wybranych przedmiotów (ustalane w porozumieniu z prowadzącymi kurs);
Opiniowanie indywidualnych wniosków studentów;
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających formy wsparcia w procesie edukacyjnym ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia;
Alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego (ze współpracy z CSiR);
Przyznanie miejsca w domach studenckich „Za Kolumnami” oraz „Krakowiak” w pokojach dostosowanych architektonicznie;
Organizacja kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych/świadomościowych dla studentów i pracowników Uczelni;
Organizacja konferencji i seminariów;
Oraz inne formy adaptacji na indywidualny wniosek studenta.